Ogólnie o jednostce GOPS

Nazwa Jednostki:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Kierownik Jednostki:Elżbieta Grzegórska
Miejscowość:Włocławek, ul. Królewiecka 7
Kod:87-800
Kontakt:

Telefon  +48 (54) 230-53-47
Fax  +48 (54) 230-53-40
Mail gops@gmina.wloclawek.pl

NIP:888-24-23-651
REGON:000 551295-00020

W strukturach Urzędu Gminy Włocławek działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.Kierownikiem jest Pani Elżbieta Grzegórska. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku jest jednostką organizacyjną zajmującą się sprawami pomocy społecznej.
Ośrodek realizuje zadania zlecone Gminie zgodnie z ustaleniami przekazanymi w tej sprawie przez Wojewodę oraz realizuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz pomoc osobom uprawnionym do alimentów a także realizuje rządowy program „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
        
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku został powołany na podstawie Uchwały Nr. VIII)43)90 Gminnej Rady we Włocławku z dnia 7 marca 1990 roku.
 
Zadaniem ośrodka jest udzielanie pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej , której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Celem pomocy społecznej jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
 
W ciągu ostatnich lat zauważamy zwiększenie rozpiętości między potrzebami osób i rodzin a możliwościami ich zaspokajania , jak również zagubienie i bezradność u pewnej - znacznej grupy. Osoby te nie są na tyle mobilne, energiczne i zaradne aby zaadaptować się do nowych warunków , znaleźć w nowej rzeczywistości miejsce dla siebie i swojej rodziny. Obserwuje się , iż krąg osób i rodzin potrzebujących różnego rodzaju wsparcia , a także utrzymujących się ze świadczeń pomocy społecznej poszerza się. Wynika to przede wszystkim z wysokiego wskaźnika bezrobocia oraz niewielkich możliwości zatrudnienia. . Na przestrzeni ostatnich lat zmieniła się grupa osób potrzebujących pomocy. Są to nie tylko ludzie starzy i niepełnosprawni , ale także w dużej mierze młodzi, zdrowi, lecz bezrobotni, bezdomni, chorzy , osoby nadużywające alkoholu, zagubieni i bezradni w wychowywaniu dzieci.
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w miarę możliwości finansowych prowadzi akcję dożywiania dzieci w szkołach podstawowych ze swojego terenu. Na ten cel w roku bieżącym gmina przekazała 46 500 zł . Dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego Wydział Polityki Społecznej na dożywianie dzieci w 2009 roku wynosi 57 000.

Dane inspektora ochrony danych udostępnione na podstawie art. 11 ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że inspektorem ochrony danych w GOPS Włocławek jest:

1) imię i nazwisko inspektora ochrony danych: Agnieszka Stawicka

2) adres poczty elektronicznej inspektora ochrony danych: agnieszka.stawicka@cbi24.pl

3) numer telefonu: +48 535 830 465

RODO - klauzule informacyjne zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (19 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (19 września 2012, 11:25:02)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (17 września 2018, 17:20:52)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8843