„WYPRAWKA SZKOLNA" na rok szkolny 2012/2013


Zgodnie z  Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 706),  dofinansowanie na zakup podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasach:

1. klasa I szkoły podstawowej – uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)  czyli 504 zł netto.

2. klas II-IV szkoły podstawowej – uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) czyli 351 zł netto na osobę w rodzinie.

3. uczniom  pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas II-IV szkoły podstawowej.

4. uczniom 
a.słabowidzącym,
b.niesłyszącym,
c. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
d.uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
- posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów.

Wysokość planowanego dofinansowania przedstawia się następująco:
  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Druki wniosków wraz z objaśnieniami dostępne są w sekretariatach szkół, w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.

WNIOSEK NA WYPRAWKĘ 2012 Druk Nr 1.doc (89kB) word
WNIOSEK NA WYPRAWKĘ 2012 Druk Nr2.doc (61kB) word

metryczka


Wytworzył: Administrator (1 sierpnia 2012)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 sierpnia 2012, 06:54:27)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (1 sierpnia 2012, 07:02:57)
Zmieniono: Zmiana nazewnictwa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2363