WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2013/2014

Gminny Zespół Oświaty informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 140/2013 Wójta Gminy Włocławek z dnia  30 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. - „Wyprawka szkolna”, wnioski o przyznanie dofinansowania na zakupu podręczników dla uczniów szkół położonych na ternie Gminy Włocławek  należy składać  do dnia  05 września 2013r.

1.Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2013, poz. 818), dofinansowanie na zakup podręczników  w roku szkolnym 2013/2014 przysługuje  uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/2014 naukę w klasach:

klasa I szkoły podstawowej – uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)  czyli 539 zł netto.

klas II, III i V szkoły podstawowej – uczniowie pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2013r. poz. 182 z późn. zm. ) czyli 456 zł netto na osobę   w rodzinie.

uczniom  pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, z wyłączeniem uczniów klas I szkoły podstawowej.
 

 

W 2013 dofinansowanie przysługuje również uczniom:

· słabowidzącym

· niesłyszącym

· z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

· z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, uczęszczającym do wszystkich klas wymienionych szkół

 

2.Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1) dla uczniów: 
a) klas I-III szkoły podstawowej 
b) niepełnosprawnych: klas I - III szkoły podstawowej 
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
- niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 225 zł
dla uczniów: 
1) niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej 2) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum 
- korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł
do kwoty 770 zł
1) dla uczniów klas V szkoły podstawowej 
2) dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 325 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł
do kwoty 770 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 350 zł
dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł
do kwoty 607 zł

3.O dofinansowanie mogą ubiegać się rodzice (prawni opiekunowie, rodzice zastępczy), a także nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne osoby za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

4.Wniosek należy złożyć w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.                  
5.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów osiągniętych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć zamiast zaświadczenia - oświadczenie o wysokości dochodów.

6.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

8.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny w której dochód przekracza 456 zł. na osobę, a którego rodzina  znajduje się w trudnej sytuacji życiowej/losowej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy wypełnić pkt. VII wniosku.

9.W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast informacji i zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

10.Druki wniosków wraz z objaśnieniami dostępne są w sekretariatach szkół, w siedzibie Gminnego zespołu Oświaty, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, oraz na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl

Zarządzenie Wójta Gminy Włoclawek i wnioski w wersji PDF (939kB) pdf
Wniosek 1 (93kB) word
Wniosek 2 (81kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty (2 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (14 sierpnia 2013, 08:21:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1186