POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK 2012/2013

Do 15 września bieżącego roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym -  stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.                                                                                                                                   
Wnioski można składać w terminie:
  • 01.09.2012r.–  15.09.2012r.
  • 01.09.2012r.– 15.10.2012r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Formularz wniosku będzie można pobrać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty                             ul. Królewiecka 7, w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie internetowej www.bip-jo.gmina.wloclawek.pl. O przyznanie stypendium szkolnego może ubiegać się osoba, której dochód netto na członka w rodzinie nie przekracza 351 zł.

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:                                   a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 

d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek: 
a) rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia; 
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.    o świadczeniach rodzinnych tj. 455 zł

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 351 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.

Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia albo oświadczenie o wysokości dochodów. 

Załączniki - wnioski.doc (155kB) word

metryczka


Wytworzył: Administrator (1 sierpnia 2012)
Opublikował: Jan Adminowicz (1 sierpnia 2012, 07:06:54)

Ostatnia zmiana: Jan Adminowicz (1 sierpnia 2012, 07:15:08)
Zmieniono: Dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3079