POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM - STYPENDIUM SZKOLNE, ZASIŁEK SZKOLNY NA ROK 2013/2014

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM 
STYPENDIUM SZKOLNE / ZASIŁEK SZKOLNY 
NA ROK 2013/2014

Gminny Zespół Oświaty Włocławek informuje, że do 15 września bieżącego roku będą przyjmowane wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym -  stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włocławek.                                                                                                                                   
Wnioski można składać w terminie:
01.09.2013 r. – 15.09.2013 r. 
01.09.2013 r. – 15.10.2013 r. - w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych.

Formularz wniosku będzie można pobrać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty ul. Królewiecka 7, w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl . O przyznanie stypendium szkolnego może ubiegać się osoba, której dochód netto na członka w rodzinie nie przekracza 456,00 zł.

Pomoc materialna (stypendium szkolne, zasiłek szkolny) przysługuje:                                               a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia; 
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki; 
d) słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznawane na wniosek: 
a)rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia; 
b) dyrektora szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych tj. 530,00 zł.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów rodziny (dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 456,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, alkoholizm lub narkomania.

Ubiegając się o stypendium szkolne/zasiłek szkolny należy udokumentować dochody wszystkich członków rodziny załączając do wniosku stosowne zaświadczenia albo oświadczenie o wysokości dochodów.

Wniosek o przyznanie stypendium (289kB) pdf

Wniosek o przyznanie zasiłku (134kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty (13 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (14 sierpnia 2013, 09:48:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1439