DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

I. Podmioty uprawnione: 
1.Pracodawcy którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywanej określonej pracy pod warunkiem, że:

a) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona na umowę o pracę posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w odrębnych przepisach ( Dz. U. z 2010r. Nr 61, poz. 378).

b) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin – zgodnie z odrębnymi przepisami (Dz. U. z 1996r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) 
  
2. Wysokość kwoty dofinansowania: 

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
  
1. w przypadku nauki zawodu: 
  
a) 4.587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące ( na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014r.) 

b) 8.081 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia 

2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.
  
3. Kwoty dofinansowania określone w pkt. 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


3. Sposób postępowania. 

1.Zgodnie z zapisem § 3a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz.278, z późn.zm.) „ o zawarciu umowy, pracodawca zawiadamia wójta, burmistrza lub prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.”

2.Zgodnie z art. 70b, ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami. 

3. Wójt Gminy Włocławek przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie Gminy Włocławek – zgodnie z art.70b, ust.6 ustawy o systemie oświaty. 

4.Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28 grudnia 2006 r., str 5) 
  
4. Wymagane dokumenty: 

 • §  wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów młodocianego pracownika, 
 • §  kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę, kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego. 
 • §  kopię świadectwa pracy pracownika zatrudnionego u pracodawcy prowadzącego przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników lub pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy. 
 • §  kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego. 
 • §  kopię świadectwa ukończenia przez młodocianego gimnazjum lub zasadniczej szkoły zawodowej (lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum lub zasadniczej szkole zawodowej). 
 • §  kopię dyplomu lub świadectwa  albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzającego ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 • §  kopię zaświadczenia pracodawcy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS , a w przypadku spółki cywilnej, kopię umowy spółki. 
 • §  oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis. 
 • §  wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. (Dz. U. Nr 53, poz. 311). 
 • §  sprawozdania finansowe za okres 3 lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami  o rachunkowości. 
 • §  kopie zaświadczeń o udzielonej w ostatnich dwóch latach i w roku składania wniosku pomocy de minimis. 
Uwaga – kopie winny być potwierdzona za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego . Za zgodność z oryginałem może potwierdzić również ten podmiot, który wytworzył oryginał, np. umowa z młodocianym może być potwierdzona przez pracodawcę, świadectwo czeladnicze – jeśli uczeń zadawał w izbie rzemieślniczej – przez izbę rzemieślniczą. 

5. Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, bud. A, pok. Nr 5 (sekretariat)

Wniosek (17kB) word

Formularz informacji - de minimis (218kB) word

Oświadczenie (27kB) word

metryczka


Wytworzył: Anna Ledzion - Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty (9 września 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (9 września 2013, 17:16:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1274