OGŁOSZENIE O NABORZE NA ASYSTENTA RODZINY


W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻONYM ZAPOTRZEBOWANIEM DO Wojewody na środki na zatrudnienia asystenta rodziny w ramach Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku ogłasza nabór na asystenta rodziny.
 
Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy zlecenia – przewidywany okres zatrudnienia do 01.08.2016  do 31.12.2016
 
Na podst. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej asystentem rodziny może być osoba, która:
 
1. Posiada:
a) obywatelstwo polskie
b) pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
c)wykształcenia wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
d) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
e) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania pożądane:
1. prawo jazdy i własny samochód
2. znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych,
3. wysoka kultura osobista,
4. znajomość obsługi komputera i programów biurowych,
5. umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
6. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
7. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
8. samodzielność w działania oraz wykazywania własnej inicjatywy, kreatywność,
9. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
10. nieposzlakowana opinia.
 
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1. opracowanie i realizacji planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy (Plan pracy z rodziną obejmuje zakres realizowanych działań mających na celu przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, a także zawiera terminy ich realizacji i przewidywane efekty);
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji i rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny OPS;
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
 
Pozostałe informacje:
1. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
2. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
3. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.
4. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
5. Jednostki administracji rządowej i samorządowej, właściwe organizacje pozarządowe, podmioty i osoby specjalizujące się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny lub podmioty, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną – udzielają asystentowi rodziny odpowiedniej pomocy w wykonywaniu czynności zawodowych.
6. Liczba rodzin, z których jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 20.
7. Asystentowi rodziny ie przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług asystenta rodziny.
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny – podpisane odręcznie,
2. Kopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
3. Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy.
4. Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
5. Pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych.
6. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwa skarbowe.
7. Oświadczenie kandydata o niekaralności.
8. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielka nie została mu zawieszona ani ograniczona.
9. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzone przez sąd.
10. Podpisana klauzula "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015roku, poz. 2135 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 
listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz.1202 ze zm.)"
 
Osoby zainteresowane proszę o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent rodziny” w terminie do 18.07.2016r. do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku, pok. Nr 5 lub na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.
 
Numer telefonu: 54 230-53-47, czynny pn, śr, czw 07.30 – 15.30, wtorek 07.30 – 16.30, piątek 07.30-14.30.
 
Kierownik GOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.
 
 
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
we Włocławku
Elżbieta Grzegórska

Pobierz skan (1674kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Elżbieta Grzegórska (4 lipca 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (5 lipca 2016, 07:59:10)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (5 lipca 2016, 13:02:19)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 557