Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 16.10.2012

Włocławek, 2012-10-16 
 
RBIiR.6220.1.2012.AK
 
Obwieszczenie 
Wójta Gminy Włocławek 
 
        Wójt Gminy Włocławek, działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071  z póź. zm.)
 
zawiadamia 
 
o zebraniu wszystkich materiałów i dowodów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Melioracja gruntów rolnych – Kruszyn III” z wniosku Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku reprezentowanego na podstawie pełnomocnictwa przez Pana Stanisława Bonowicza.
 
Inwestycja obejmuje miejscowości: Smólsk, Kolonia Dębice, Kruszyn, Markowo, Gróbce, Koszanowo, gm. Włocławek, Sokołowo, gm. Brześć Kujawski oraz Gołębin, gm. Lubraniec.
 
Strony postępowania na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, mogą zapoznać się z dokumentacją niniejszego przedsięwzięcia w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek, ul. królewiecka 7, pokój nr 2 (parter), w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7:30-15:30, we wtorek w godz. 7:30-16:00, w piątek w godz. 7:30-15:00 w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, w tym okresie zgłaszać można ewentualne uwagi i wnioski.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Smólsk, Kolonia Dębice, Kruszyn, Markowo, Gróbce, Koszanowo, gm. Włocławek, Sokołowo, gm. Brześć Kujawski oraz Gołębin, gm. Lubraniec.
Ponadto obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronach internetowych gmin Włocławek, Brześć Kujawski, Lubraniec oraz poprzez wywieszenie na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy Włocławek, Urzędzie Miasta i Gminy Brześć Kujawski, Urzędzie Miasta i Gminy Lubraniec.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (22 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (22 października 2012, 15:22:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2169