Ogólnie o jednostce

Dokument bez tytułu
Nazwa Jednostki: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi
 im. Janusza Korczaka w Smólniku
Rodzaj Szkoły:

Szkoła publiczna - Jednostka budżetowa

Dyrektor: mgr Marzenna Kwiatkowska
Wicedyrektor:

mgr inż. Jolanta Wieczorek- Wilińska

Adres:

Smolnik 17B,

Kod: 87-815 Smólnik
Kontakt:

Telefon  +48 (54) 253-16-27
Mail sp.smolnik.sekretariat.edu@op.pl

NIP: 888 30 23 238
REGON: 340006781
Obwód Szkoły:

Smólnik, Modzerowo, Józefowo, Dobiegniewo, Dąb Mały, Dąb Wielki, Dąb Polski, Skoki Małe, Skoki Duże, Mostki, Przerytka, Ładne, Telążna Leśna, Telążna Stara, Smolarka, Ruda, Kosinowo, Przerytka, Wistka Królewska, Wistka Szlachecka, Dębniaki, Zuzałka Mursk, Stasin, Adaminowo, Łąki, Jazy, 36250

Strona WWW

www.spsmolinik.edu.pl Szkoła jest jednostką publiczną i działa na podstawie:
 • Aktu Założycielskiego Szkoły Publicznej z dnia 26 lutego 1999 r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U z 2019 r. poz. 1148, 1078)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287)
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Wójta Gminy Włocławek 
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Ramowego planu pracy szkoły,
 • Regulaminów: 
 1. Regulaminu Rady Pedagogicznej.
 2. Regulaminu Rady Rodziców
 3. Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
 4. Regulaminu biblioteki szkolnej.
 5. Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Włocławek 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Organy Szkoły Podstawowej w Smólniku:
 1. Dyrektor Szkoły
 2. Wicedyrektor Szkoły
 3. Rada Pedagogiczna
 4. Rada Rodziców
 5. Samorząd Uczniowski
Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkół w Smólniku (12 października 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (12 października 2012, 17:18:22)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Jarębski (4 sierpnia 2019, 14:08:14)
Zmieniono: przepisy prawa, stronę www

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7855