Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego "Czas na aktywność"

Włocławek, dnia 2014.05.29 r. 
 
Znak : GOPS.EFS.271.1.1.2014
 
 
 
Informacja 
 
 
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku zawiadamia, że w przeprowadzonym postępowaniu zgodnie z art. 4 pkt. 8   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawa zamówień publicznych  ( t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ) tj. bez stosowania ustawy prowadzonym na zasadach określonych w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro stanowiącego załącznik   do zarządzenia Nr 168/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia 15 stycznia 2014r.  2014 r. zmienionego zarządzeniem Nr 193/2014 Wójta Gminy Włocławek z dnia  5 maja 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Włocławek, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 został wyłoniony na realizacje zadania pod nazwą  : 
 
Usługi szkoleniowe w ramach projektu systemowego „ Czas na aktywność”
 
Wykonawca prowadzący działalność pod nazwą:
Ryszard Girczyc prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacji i Kultury „ZENIT” z siedzibą we Włocławku ul. Okrzei 5, 87-800 Włocławek . 
Cena wykonania zamówienia zaproponowana przez Wykonawcę: 43 500,00 zł brutto (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100), 
  
 
Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria postawione przez Zamawiającego. 

Pobierz skan (266kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Elżbieta Grzegórska (29 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (29 maja 2014, 12:43:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 15021