Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „ Czas na aktywność”

Zaproszenie na  konsultacje społeczneOgłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu systemowego pn. „ Czas na aktywność”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włocławku przygotowuje się do realizacji projektu systemowego w roku 2014 pn. „Czas na aktywność”.
Projekt będzie realizowany w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1 i współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Okres realizacji projektu : styczeń – grudzień 2014 rok. 
  • Celem Projektu będzie przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa perspektyw społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i młodzieży poprzez udzielanie aktywnych form wsparcia.
  • W ramach Projektu oferowane będą: kursy, treningi kompetencji społecznych, warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem. 
  • Projektem zostanie objętych 38 osób. Projekt ten będzie skierowany do osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych społecznie, młodzieży od 15 roku życia korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.
  • Projekt przewiduje objęcie zindywidualizowanym wsparciem osób w wieku 15-30 lat. Dla grupy tych osób przewiduje się realizację instrumentu aktywizacji zawodowej w zakresie kursów zawodowych.    

W związku z zaplanowaną realizacją w/w projektu GOPS Włocławek zaprasza mieszkańców gminy Włocławek do konsultacji społecznych, które będą podstawą do stworzenia diagnozy potrzeb lokalnej społeczności.  

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w okresie od 20 sierpnia do 27 sierpnia 2013 r. w formie przyjmowania opinii, uwag, propozycji, drogą pocztową, mailową lub poprzez bezpośredni kontakt z pracownikiem socjalnym w biurze GOPS w godzinach od 8:00 do 15:00 pokój nr 5. Opiekunem projektu na etapie tworzenia diagnozy i naboru jest p. Dominika Buze tel. (54) 230-53-47 , e-mail: gops@gmina.wloclawek.pl Kierownik 
Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej we Włocławku 
Elżbieta Grzegórska


Pobierz skan

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Grzegórska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (19 sierpnia 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (22 sierpnia 2013, 07:38:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1112